Kaligrafia

Kaligrafia

Sztuka starannego pisania obecnie nie jest tak modna jak kilkadziesiąt lat temu. W szkołach przywiązuje się coraz mniejszą uwagę do starannego pisania, za pośrednictwem czego młodzież piszą chaotycznie i trudno jest zazwyczaj rozczytać ich pismo. Kilkadziesiąt late temu nauka …

Faktura

Faktura

Sposób nakładania farb na podłoże nazywamy fakturą. W dziejach malarstwa najczęściej stosowanym sposobem malowania — od strony technicznej — było gładkie zakładanie farbą powierzchni deski, płótna czy ściany. Wszelką ekspresję obrazu uzyskiwano przy pomocy rysunku lub koloru. Jednakże od …

Linia kontur

LINIA – KONTUR

Mimo, że atrakcyjność koloru i zdolność wyzwalania emocji jest wśród środków artystycznego działania niewątpliwie największa, nie można w obrazie zignorować, czy pominąć linii. Samodzielnie linia (kreska) występuje w rysunku i grafice. W niektórych sposobach malowania pełni rolę …

Kolory lokalne

Kolory lokalne. Mówiąc o sposobie malowania impresjonistów, którzy malowali bardzo wrażeniowo, pilnie obserwując naturę i wyciągali wnioski ze zjawisk opisanych wyżej, nie zapominajmy, że jest to jeden z wielu sposobów widzenia w konsekwencji malowania natury. Sposobem innym i w …

Powidoki

Powidoki. Barwy dopełniające mają jeszcze jedną ciekawą cechę. Umożliwiają pojawienie się zjawiska zwanego „powidokiem”. Aby zapoznać się z tym zjawiskiem, proponujemy dokonanie następującego eksperymentu. W każdej klasie wisi godło państwowe: biały orzeł na czerwonym tle. Popatrzmy intensywnie przez kilka minut …

Kontrast walorowy

Walor. Innym rodzajem kontrastu będzie kontrast walorowy, polegający na zróżnicowaniu kolorów pod względem ciemności i jasności. Przedstawienie stopniowania walorowego każdego koloru od tonu najjaśniejszego do najciemniejszego — nie stanowi specjalnej trudności. Malarze stosują w swoich obrazach kontrasty walorowe, by …

Temperatura i relatywność barw

Temperatura i relatywność barw.

Impresjoniści, a potem jeszcze konsekwentniej Cezanne, opierali efekty artystyczne swoich obrazów na kontraście temperatury kolorów. Rozróżniamy tu barwy ciepłe (te wszystkie, które kojarzą się z ogniem, słońcem), a więc czerwienie, żółcie, oranże i barwy zimne (kojarzą …

Rola koloru w obrazie

Rola koloru w obrazie.

Kolor jest elementem budowy obrazu i podstawowym źródłem ekspresji estetycznej. Jest to fakt bezsporny, ale przecież funkcji koloru w naszym życiu nie wyczerpuje. Kolory spotykamy nie tylko w dziełach sztuki. Kolorowe bywają samochody, neony, ubrania kobiet …

Kolory zasadnicze i pochodne

Kolory zasadnicze i pochodne, efekty łączenia kolorów.

Dla celów praktycznych, malarskich wyodrębniamy z tęczy 6 barw, chociaż fizycy wyodrębniają ich więcej (7) i stosują inną nomenklaturę. 3 spośród nich: czerwona, żółta, błękitna (niebieska), to kolory podstawowe zwane niekiedy zasadniczymi, natomiast …

Definicja koloru z punktu widzenia fizyki

Definicja koloru z punktu widzenia fizyki.

Wrażenie barwy to reakcja wywołana na siatkówce oka przez światło. Wszystkie barwy to nic innego, jak fale świetlne o określonej — dla każdej barwy innej — długości. Jeżeli jakaś powierzchnia (np. liście, ziemia, …

Co to jest kolor

Co to jest kolor.

Pytanie czym jest kolor intrygowało ludzi od niepamiętnych czasów. Zastanawiano się, czy kolor jest obiektywną właściwością ciała, czy tylko wrażeniem. Przez wieki też problemami kolorystycznymi i prawami rządzącymi światem barw zajmowali się malarze, posługując się specyficznym …

Teoria barw a praktyka artystyczna

TEORIA BARW A PRAKTYKA ARTYSTYCZNA

Problemy kolorystyczne malarstwa w tym elementarnym wymiarze, jaki jest potrzebny plastykowi, wyczerpuje w zasadzie program nauczania szkoły podstawowej, jednakże w związku z omawianiem w I licealnej kierunków kolorystycznych w sztuce współczesnej (XIX wiek i początki …

Kolor w malarstwie

Kolor w malarstwie

Znaczenie koloru. Jak wspominaliśmy wyżej, najważniejszym środkiem ekspresji malarskiej jest kolor. Kolor zawsze wywoływał i wywołuje u człowieka zainteresowanie i rozmaite reakcje emocjonalne. Stwarza przecież nastrój, raduje, smuci, czasem niepokoi, a kiedy indziej — w wybitnych dziełach …

Malarstwo – definicja

Malarstwo – definicja

Jedną z najstarszych dziedzin sztuki jest malarstwo. Pojawia się w grotach człowieka pierwotnego, w epoce paleolitu (kilkanaście tys. lat temu) w formie od razu zdumiewająco dojrzałej (patrz malowidła w Lascaux), a więc wtedy, gdy rzeźba dopiero stawia …

Płaskorzeźba

Płaskorzeźba

Płaskorzeźba, zwana również reliefem, jest sztuką trzech wymiarów, jak każda rzeźba, ale czy jest sztuką przestrzenną? I tak, i nie. Płaskorzeźba jest przestrzenna jednostronnie. Drugą stroną, niewidoczną, przywiera zawsze do płaszczyzn jakiejś bryły. Mogą to być wewnętrzne lub zewnętrzne …

Korelacja wiadomości o sztuce

KORELACJA WIADOMOŚCI O SZTUCE Z HISTORIĄ I HISTORIĄ LITERATURY

Uwarunkowania historyczne sztuki stanowią drugi ciąg problemowy. W podręczniku tworzą one pomost łączący wiedzę o formie i budowie dzieła sztuki z wiedzą, jaką uczeń przyswoił na lekcjach historii i częściowo na …

Zdobywanie wiedzy w działaniu

Zdobywanie wiedzy w działaniu.

Metoda uczenia się przez działanie charakteryzowała szkołę pracy, której teoretyczne podstawy opracował Georg Kerschensteiner (1854—1932) niemiecki pedagog. Wyszedł on z założenia, że dzieci mają zainteresowania praktyczne i program szkoły elementarnej oparł na pracy w warsztatach, w …

Przeżywanie wiedzy

Przeżywanie wiedzy.

Metoda uczenia się przez przeżywanie odnosi się do wszelkich wartości estetycznych i etycznych. Odwołuje się głównie do uczuć i wyobraźni, choć to nie znaczy, że pierwiastek intelektualny jest jej obcy. Występuje ona głównie w trakcie działalności twórczej młodzieży …

Odkrywanie wiedzy

Odkrywanie wiedzy.

Metoda uczenia się przez odkrywanie stosowana jest w Polsce w nauczaniu problemowym. Problem w sensie dydaktycznym jest to jakaś trudność natury praktycznej lub teoretycznej, którą uczeń usiłuje rozwiązać samodzielnym wysiłkiem. Jest to tylko wtedy możliwe, gdy uczeń posiadając …

Przyswajanie wiedzy

We wszystkich działaniach dydaktycznych szkoły zarysowują się zawsze trzy problemy — celowość działania, treść działania i sposób działania. Występują one zawsze łącznie, w ścisłym wzajemnym powiązaniu. Widać je w sprawach ogólnych jak struktura i profil szkoły, w sprawach bardziej szczegółowych …

Podstawowe zasady kompozycji w plastyce

Podstawowe zasady kompozycji w plastyce.

Wyjątkowe i nadrzędne znaczenie kompozycji dla wyrazu dzieła plastycznego podyktowało konieczność wyodrębnienia problemów z nią związanych w strukturalizacji materiału wychowania plastycznego. Termin „kompozycja” obejmuje znacznie szerszy zakres pojęć, niż terminy określające elementy formy plastycznej. Linia, …

Podstawowe pojęcia w plastyce

Podstawowe pojęcia w plastyce.

Każda nauka posiada swoją własną terminologię, ale i każda sztuka również posiada określenia i nazwy sobie tylko właściwe. Są to podstawowe pojęcia. Pozwalają one wytłumaczyć i zrozumieć to, co jest specyficzną właściwością każdej ze sztuk, jej …

Myśl przewodnia wychowania plastycznego

Myśl przewodnia wychowania plastycznego.

Wychowanie plastyczne nie jest jakąś określoną nauką, jak np. chemia, fizyka czy historia. Jest przedmiotem bardziej wychowującym, niż uczącym. Poza tym przedmiotem dwutorowym — w zajęciach praktycznych rozwija głównie inwencję twórczą młodzieży, a w czasie zajęć …

Program wychowania plastycznego

Licealny program wychowania plastycznego, mimo wielu zalet budzi pewne niepokoje, gdy chodzi o realizację bogatego materiału. Trudnościom mogłaby zaradzić strukturalizacja materiału nauczania. Jej istota staje się jasna na tle porównania modelu szkoły dawnej z modelem szkoły współczesnej, uwzględniającej obecne warunki …