Rysunki wykonawcze i uproszczenia rysunkowe części maszyn

Rysunki wykonawcze i uproszczenia rysunkowe części maszyn.

Rysunki części maszyn są to najczęściej tzw. rysunki wykonawcze, wg których wykonuje się te części. Na rysunku wykonawczym, oprócz dostatecznej liczby rzutów, powinny być umieszczone wymiary, oznaczenia stanu powierzchni, uwagi o wymaganej obróbce cieplnej, chemicznej lub wykańczającej oraz tabliczka rysunkowa, zawierająca m.in nazwę i numer części, oznaczenia materiału, z którego część ma być wykonana, i podziałkę.

Przykład rysunku wykonawczego (format rzeczywisty A4).

Sporządzanie rysunków technicznych, na których wszystkie szczegóły stanowiłyby wierne odwzorowanie rzeczywistości, byłoby bardzo pracochłonne i w praktyce nie jest stosowane. Nadmierne uszczegółowienie rysunku wpływałoby także niekorzystnie na jego czytelność. Aby tego uniknąć, części maszyn przedstawiamy w sposób uproszczony. Dotyczy to zwłaszcza części znormalizowanych, jak: śruby, wkręty, nakrętki, koła zębate, sprężyny itp. Przykłady uproszczeń rysunkowych połączeń nitowych przedstawiono na rysunku,

a uproszczone rysunki gwintów na rysunku.

Rysunek. Rysowanie gwintów: a) gwint zewnętrzny (śruba), b) gwint wewnętrzny w otworze nieprzelotowym, c) przelotowy otwór gwintowany

Połączenia rurowe rysuje się w trzech stopniach uproszczenia (rysunek).

Rysunek. Połączenia rurowe w trzech stopniach uproszczenia: a) połączenia kielichowe, b) kołnierzowe, c) gwintowe

W pierwszym stopniu uproszczenia połączenia są przedstawiane sposobem obrazkowym, w drugim — oznaczeniowym, a w trzecim — przedstawia się jedynie ogólny przebieg przewodów, rozgałęzień oraz podaje rodzaj zaworów i innych składników armatury, pomijając poszczególne kształtki i prostki.

Na rysunkach wykonawczych osie i wały rysuje się dokładnie, z uwzględnieniem wszystkich szczegółów konstrukcyjnych. Rysunki wałów o skomplikowanych kształtach można upraszczać (pomijając zaokrąglenia, podcięcia itp.) w sposób przedstawiony na rysunku.

Łożyska ślizgowe na rysunkach przedstawia się bez uproszczeń. Na schematach zastępuje się je odpowiednio znormalizowanymi symbolami rysunkowymi. Łożyska toczne w widoku przedstawia się w pierwszym stopniu uproszczenia, a w przekroju wzdłużnym — w trzech stopniach (rysunek).

Koła pasowe przedstawia się na rysunkach wykonawczych bez uproszczeń, a na rysunkach złożeniowych pomija się niektóre szczegóły ich budowy, w zależności od podziałki i charakteru rysunku. Napędy łańcuchowe rysuje się w sposób przedstawiony na rysunku.

Koła zębate i przekładnie zębate rysuje się zawsze w jednym stopniu uproszczenia, tak na rysunkach złożeniowych, jak i wykonawczych.