Faktura

Faktura

Sposób nakładania farb na podłoże nazywamy fakturą. W dziejach malarstwa najczęściej stosowanym sposobem malowania — od strony technicznej — było gładkie zakładanie farbą powierzchni deski, płótna czy ściany. Wszelką ekspresję obrazu uzyskiwano przy pomocy rysunku lub koloru. Jednakże od …

Poszukiwanie formy

POSZUKIWANIE FORMY

Innym jeszcze środkiem ekspresji artystycznej w obrazie jest to, co jest na nim narysowane i namalowane, a więc ludzie, przedmioty, fragmenty przyrody. Celem artystów było zawsze dążenie w tym względzie do doskonałości, oczywiście zgodnie z założeniami i celami …

Linia kontur

LINIA – KONTUR

Mimo, że atrakcyjność koloru i zdolność wyzwalania emocji jest wśród środków artystycznego działania niewątpliwie największa, nie można w obrazie zignorować, czy pominąć linii. Samodzielnie linia (kreska) występuje w rysunku i grafice. W niektórych sposobach malowania pełni rolę …

Kolor w malarstwie

Kolor w malarstwie

Znaczenie koloru. Jak wspominaliśmy wyżej, najważniejszym środkiem ekspresji malarskiej jest kolor. Kolor zawsze wywoływał i wywołuje u człowieka zainteresowanie i rozmaite reakcje emocjonalne. Stwarza przecież nastrój, raduje, smuci, czasem niepokoi, a kiedy indziej — w wybitnych dziełach …

Sztuka a natura

SZTUKA A NATURA

Czy sprawdzalność z naturą stanowi decydujące kryterium wartości dzieła sztuki ? Doskonałość wyrażania przestrzeni przez wielkich mistrzów Renesansu (stosowali w tym celu perspektywę zbieżną) i sprawdzalność tego, co malowali z natury, a szczególnie z wizją człowieka, który …

Przestrzeń w malarstwie

PRZESTRZEŃ W MALARSTWIE

W dziejach twórczości malarskiej naszego kręgu kulturowego ogromne znaczenie przez całe wieki miała ambicja ukazywania na płaszczyźnie dwuwymiarowej świata trójwymiarowego. Malowano tak w Starożytnej Grecji (wiemy o tym z zachowanych opisów) i w epoce hellenistycznej. Pełny sukces …

Malarstwo – definicja

Malarstwo – definicja

Jedną z najstarszych dziedzin sztuki jest malarstwo. Pojawia się w grotach człowieka pierwotnego, w epoce paleolitu (kilkanaście tys. lat temu) w formie od razu zdumiewająco dojrzałej (patrz malowidła w Lascaux), a więc wtedy, gdy rzeźba dopiero stawia …

Kierunek rozwoju rzeźby starożytnej

Kierunek rozwoju rzeźby starożytnej.

W starożytności zarówno rozwój rzeźby pełnej, jak i płaskorzeźby podlega tym samym tendencjom :

1. W miarę intelektualnego rozwoju ludzkości rzeźba uwalnia się stopniowo od funkcji magicznej (Egipt, Mezopotamia) i przejmuje funkcje wyższego stopnia: symboliczno-alegoryczne …