Korelacja wiadomości o sztuce

KORELACJA WIADOMOŚCI O SZTUCE Z HISTORIĄ I HISTORIĄ LITERATURY

Uwarunkowania historyczne sztuki stanowią drugi ciąg problemowy. W podręczniku tworzą one pomost łączący wiedzę o formie i budowie dzieła sztuki z wiedzą, jaką uczeń przyswoił na …

Dwa ciągi problemowe historycznego przeglądu sztuki

DWA CIĄGI PROBLEMOWE HISTORYCZNEGO PRZEGLĄDU SZTUKI

Ugorujące i zachwaszczone poletko uprawia najpierw nauczyciel wychowania plastycznego w szkole podstawowej. Realizuje on program wiadomości o sztuce w układzie problemowym. Z kolei nauczyciel liceum realizuje program uporządkowany chronologią w zakresie pierwszego i drugiego …

Przeżywanie a rozumienie dzieła sztuki

PRZEŻYWANIE A ROZUMIENIE DZIEŁA SZTUKI

Mówi się nieraz o konieczności poznania i rozumienia sztuki przez młodzież. Mówi o tym i program w uwagach wstępnych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że poznanie i rozumienie sztuki ma inne znaczenie niż np. poznanie praw …

Zdobywanie wiedzy w działaniu

Zdobywanie wiedzy w działaniu.

Metoda uczenia się przez działanie charakteryzowała szkołę pracy, której teoretyczne podstawy opracował Georg Kerschensteiner (1854—1932) niemiecki pedagog. Wyszedł on z założenia, że dzieci mają zainteresowania praktyczne i program szkoły elementarnej oparł na pracy w warsztatach, w …

Przeżywanie wiedzy

Przeżywanie wiedzy.

Metoda uczenia się przez przeżywanie odnosi się do wszelkich wartości estetycznych i etycznych. Odwołuje się głównie do uczuć i wyobraźni, choć to nie znaczy, że pierwiastek intelektualny jest jej obcy. Występuje ona głównie w trakcie działalności twórczej młodzieży …

Odkrywanie wiedzy

Odkrywanie wiedzy.

Metoda uczenia się przez odkrywanie stosowana jest w Polsce w nauczaniu problemowym. Problem w sensie dydaktycznym jest to jakaś trudność natury praktycznej lub teoretycznej, którą uczeń usiłuje rozwiązać samodzielnym wysiłkiem. Jest to tylko wtedy możliwe, gdy uczeń posiadając …

Przyswajanie wiedzy

We wszystkich działaniach dydaktycznych szkoły zarysowują się zawsze trzy problemy — celowość działania, treść działania i sposób działania. Występują one zawsze łącznie, w ścisłym wzajemnym powiązaniu. Widać je w sprawach ogólnych jak struktura i profil szkoły, w sprawach bardziej szczegółowych …

Podstawowe zasady kompozycji w plastyce

Podstawowe zasady kompozycji w plastyce.

Wyjątkowe i nadrzędne znaczenie kompozycji dla wyrazu dzieła plastycznego podyktowało konieczność wyodrębnienia problemów z nią związanych w strukturalizacji materiału wychowania plastycznego. Termin „kompozycja” obejmuje znacznie szerszy zakres pojęć, niż terminy określające elementy formy plastycznej. Linia, …

Myśl przewodnia wychowania plastycznego

Myśl przewodnia wychowania plastycznego.

Wychowanie plastyczne nie jest jakąś określoną nauką, jak np. chemia, fizyka czy historia. Jest przedmiotem bardziej wychowującym, niż uczącym. Poza tym przedmiotem dwutorowym — w zajęciach praktycznych rozwija głównie inwencję twórczą młodzieży, a w czasie zajęć …

Program wychowania plastycznego

Licealny program wychowania plastycznego, mimo wielu zalet budzi pewne niepokoje, gdy chodzi o realizację bogatego materiału. Trudnościom mogłaby zaradzić strukturalizacja materiału nauczania. Jej istota staje się jasna na tle porównania modelu szkoły dawnej z modelem szkoły współczesnej, uwzględniającej obecne warunki …