Kierunek rozwoju architektury starożytnej

Kierunek rozwoju architektury starożytnej.

Po zapoznaniu się z architekturą czasów starożytnych nasuwa się kilka wniosków ogólnych.

1. Do najstarszych zachowanych zabytków należą grobowce i świątynie (Egipt, Mezopotamia). Dopiero w Grecji pojawiły się budowle świeckie przeznaczone …

Korelacja wiadomości o sztuce

KORELACJA WIADOMOŚCI O SZTUCE Z HISTORIĄ I HISTORIĄ LITERATURY

Uwarunkowania historyczne sztuki stanowią drugi ciąg problemowy. W podręczniku tworzą one pomost łączący wiedzę o formie i budowie dzieła sztuki z wiedzą, jaką uczeń przyswoił na lekcjach historii i częściowo na …

Zdobywanie wiedzy w działaniu

Zdobywanie wiedzy w działaniu.

Metoda uczenia się przez działanie charakteryzowała szkołę pracy, której teoretyczne podstawy opracował Georg Kerschensteiner (1854—1932) niemiecki pedagog. Wyszedł on z założenia, że dzieci mają zainteresowania praktyczne i program szkoły elementarnej oparł na pracy w warsztatach, w …

Przeżywanie wiedzy

Przeżywanie wiedzy.

Metoda uczenia się przez przeżywanie odnosi się do wszelkich wartości estetycznych i etycznych. Odwołuje się głównie do uczuć i wyobraźni, choć to nie znaczy, że pierwiastek intelektualny jest jej obcy. Występuje ona głównie w trakcie działalności twórczej młodzieży …

Odkrywanie wiedzy

Odkrywanie wiedzy.

Metoda uczenia się przez odkrywanie stosowana jest w Polsce w nauczaniu problemowym. Problem w sensie dydaktycznym jest to jakaś trudność natury praktycznej lub teoretycznej, którą uczeń usiłuje rozwiązać samodzielnym wysiłkiem. Jest to tylko wtedy możliwe, gdy uczeń posiadając …

Przyswajanie wiedzy

We wszystkich działaniach dydaktycznych szkoły zarysowują się zawsze trzy problemy — celowość działania, treść działania i sposób działania. Występują one zawsze łącznie, w ścisłym wzajemnym powiązaniu. Widać je w sprawach ogólnych jak struktura i profil szkoły, w sprawach bardziej szczegółowych …