Wyobraźnia w sztuce

Wyobraźnia w sztuce

Mówiliśmy już o znaczeniu inspirującym natury, stwierdzając, że jest ona wielkim sprzymierzeńcem w kształceniu plastycznym młodzieży. Jeżeli weźmiemy pod uwagę charakter sztuki współczesnej, jej swobodę i brak trwałych rygorów formalnych, okaże się, …

Kultura plastyczna nauczyciela

Kultura plastyczna nauczyciela.

Kultura plastyczna nauczyciela. Nauczyciel wychowania plastycznego będzie miał pole do popisu jeszcze na innym terenie. Wielu problemów sztuki, m.in. dotyczących charakteru przeżycia estetycznego (nie ma jakiegoś określonego sposobu przeżywania dzieł np. Cezanne’a i każdy przeżywa je na …

Czy można uczyć sztuki?

Czy można uczyć sztuki?

Czy można uczyć sztuki? Działanie nauczyciela w trakcie zajęć plastycznych nie jest wprawdzie nauczaniem, w potocznym tego słowa znaczeniu, ale przecież i tu są elementy przekazywania uczniowi szeregu informacji i doświadczeń. Rodzi się zatem natychmiast pytanie: …

Nauczyciel plastyki

Nauczyciel plastyki.

Nauczyciel plastyki. Rola nauczyciela w szkole jest dzisiaj często kwestionowana. Są koncepcje w pedagogice, które proponują zastąpienie nauczyciela w klasie środkami audiowizualnymi (radio, telewizja, Internet) albo wręcz maszynami do nauczania. W wielu dziedzinach nauki jest to możliwe, ale …

Kierunek rozwoju architektury starożytnej

Kierunek rozwoju architektury starożytnej.

Po zapoznaniu się z architekturą czasów starożytnych nasuwa się kilka wniosków ogólnych.

1. Do najstarszych zachowanych zabytków należą grobowce i świątynie (Egipt, Mezopotamia). Dopiero w Grecji pojawiły się budowle świeckie przeznaczone do użytku publicznego wolnych obywateli; …

Korelacja wiadomości o sztuce

KORELACJA WIADOMOŚCI O SZTUCE Z HISTORIĄ I HISTORIĄ LITERATURY

Uwarunkowania historyczne sztuki stanowią drugi ciąg problemowy. W podręczniku tworzą one pomost łączący wiedzę o formie i budowie dzieła sztuki z wiedzą, jaką uczeń przyswoił na lekcjach historii i częściowo na …

Zdobywanie wiedzy w działaniu

Zdobywanie wiedzy w działaniu.

Metoda uczenia się przez działanie charakteryzowała szkołę pracy, której teoretyczne podstawy opracował Georg Kerschensteiner (1854—1932) niemiecki pedagog. Wyszedł on z założenia, że dzieci mają zainteresowania praktyczne i program szkoły elementarnej oparł na pracy w warsztatach, w …

Przeżywanie wiedzy

Przeżywanie wiedzy.

Metoda uczenia się przez przeżywanie odnosi się do wszelkich wartości estetycznych i etycznych. Odwołuje się głównie do uczuć i wyobraźni, choć to nie znaczy, że pierwiastek intelektualny jest jej obcy. Występuje ona głównie w trakcie działalności twórczej młodzieży …