Zdobywanie wiedzy w działaniu

Zdobywanie wiedzy w działaniu.

Metoda uczenia się przez działanie charakteryzowała szkołę pracy, której teoretyczne podstawy opracował Georg Kerschensteiner (1854—1932) niemiecki pedagog. Wyszedł on z założenia, że dzieci mają zainteresowania praktyczne i program szkoły elementarnej oparł na pracy w warsztatach, w ogródkach szkolnych, w kuchni, szwalni i laboratoriach. Eksperyment szkoły pracy przyczynił się do wprowadzenia do szkół ogólnokształcących robót ręcznych, jako osobnego przedmiotu.

Żałować należy, że wskutek małego przydziału godzin, w wychowaniu plastycznym metoda uczenia się przez działanie ma niewielkie pole do popisu. Element rzetelnej pracy w połączeniu z twórczością ma podwójne — kształcące i wychowawcze znaczenie.

Przykładem zadania, które można nawet w tych warunkach wprowadzić jest kolekcjonowanie reprodukcji łącznie z ich klasyfikacją i pomysłową oprawą plastyczną. Ustalenie zakresu zbieranego materiału powinno być pozostawione młodzieży, ale nauczyciel mógłby podsunąć różne koncepcje od najszerszej — sztuka w ogóle, poprzez — sztuka polska, sztuka francuska, sztuka egzotyczna, do nieco węższych tematów — polska sztuka renesansowa, architektura gotycka, portret, rozwój kolumny itp. Zarówno wybór tematyki, jak opracowanie rzeczowe zbioru i szata plastyczna powinny być rezultatem samodzielnej pracy ucznia, sprawdzianem rozumienia problematyki zbioru jak i sprawdzianem kultury plastycznej. Zadanie to posiada bardzo dużo walorów — uczy myśleć samodzielnie, logicznie i historycznie przy klasyfikacji zbioru. Uczy również projektowania z myślą nie tylko o pięknej formie, ale i o formie funkcjonalnej albumu lub teki. Jest więc zadaniem, które w sposób naturalny integruje wiadomości teoretyczne z umiejętnościami praktycznymi. Jest zadaniem na miarę zainteresowań młodzieży i zainteresowania te podnosi na wyższe piętro. Lepiej kolekcjonować reprodukcje niż pudełka od zapałek. Można by nadać tej pracy większą rangę, gdyby to było zadanie konkursowe z nagrodami i wystawą prac.

Przykładem pożytecznego również zadania może być organizowanie wystawek reprodukcji na określony przez nauczyciela lub samych uczniów temat. Wystawy na korytarzu dla całej szkoły lub w pracowni plastycznej.